آموزش مالی برای همه


در این ویدئو به مهم ترین سیاست های اقتصاد بین الملل و وضعیت بازار کامودیتی ها می پردازیم

مهم ترین اتفاقات موثر بر بازار کامودیتی ها را بررسی می کنیم

و تحلیلی بر وضعیت بازار از دو هفته پیش خواهیم داشت

سیاست های اقتصاد جهانی که در دوران کرونا در حال انجام بود، مثل سیاست های پولی انبساطی در حال به ثمر نشستن است و شاهد بهبود شاخص های اقتصادی هستیم

شاخص های تولیدی در تمام مناطق اثرگذار جهان در حال رشد هستند

به عنوان نمونه فدرال رزرو با وجود نرخ بهره صفر، بر رشد تقاضا به خصوص مخارج مصرفی خانوار ها توجه کرده

Template Design:Dima Group