آموزش مالی برای همه

 

۱. بخش خدمات با توجه به کاهش قابل توجه بهای تمام شده و عدم تعدیل قیمت متناسب با شوک های ارزی و تورمی، در شرایط رکود تورمی، رشد خواهد داشت.

۲. گروه نفت با توجه به رشد منفی شدید ناشی از تحریم ها، شرایط موجود را حفظ خواهد کرد.

۳. بخش صنایع و معادن با رهبری گروه معادن و به دلیل عمدتا خام فروشی، رشد متاثر از شرایط تحریمی نبوده و نخواهد بود.

۴. انتظار تداوم رکود در بخش ساختمان می رود.

۵. به دلیل رشد صنایع انرژی بر، انتظار رشد در گروه برق، آب و گاز موسوم به یوتیلیتی ها داریم.

۶. بخش کشاورزی به دلیل کاهش ارزش پول ملی کماکان پتانسیل صادرات و رشد خواهد داشت.

 
Template Design:Dima Group