آموزش مالی برای همه

 

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حکایت از این دارد که دولت به دنبال اجرای سیاست مالی انقباضی است.
رشد مخارج دولت کمتر از ۲۰ درصد شده و این در حالیست که نرخ تورم بر اساس برآوردهای صورت گرفته عددی بیش از ۳۵ الی ۴۰ درصد می باشد.
به بیان دیگر، دولت از منظر نقشی که در رشد مولد از طریق طرحهای عمرانی و پروژه های صنعتی و زیر ساختی می تواند داشته باشد ناتوان شده و عمده بودجه به سمت و سوی هزینه های جاری سوق خواهد یافت.
نسبت افزایش بودجه بخشهای مختلف در جدول نشان میدهد که به صورت واقعی و در مقایسه با تورم، تمامی قسمتها با افت منابع واقعی مواجه خواهند شد.
این ارقام با در نظر گرفتن فروش ۱ میلیون بشکه نفت به صورت روزانه است.

 
Template Design:Dima Group